Algemene Voorwaarden

Ziezo Almere 2022-09

1. Definities

 • 1.1. Ziezo Almere, gevestigd te Almere, is een eenmanszaak die zich richt op het verlenen van verschillende diensten en producten in de onderwijs- en pedagogische sector.
 • 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Afnemer’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de producten van Ziezo Almere zoals genoemd in lid 1.5.
 • 1.3. In de Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan: Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • 1.4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ of ‘Overeenkomsten’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Ziezo Almere en de Afnemer. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de website.
 • 1.5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Aanbod’ verstaan: alle door Ziezo Almere en/of door haar ingeschakelde derden aan Afnemer geleverde diensten, producten, onder andere betaalde downloads en fysieke producten.
 • 1.6. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.ziezoalmere.nl.

2. Identiteit

 • 2.1. Ziezo Almere, gevestigd te Almere, 1349 DV, aan de John Daltonstraat 41, is rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. van de Weg.
 • 2.2. Ziezo Almere heeft een KvK-registratie (64598217) en btw-registratienummer (NL002211504B64).
 • 2.3. Ziezo Almere is bereikbaar via het contactformulier op de website, via hallo@ziezoalmere.nl en via telefoonnummer 06-23470123.

3. Toepasselijkheid

 • 3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Ziezo Almere en Afnemer gesloten Overeenkomsten zoals genoemd in art. 1.5.
 • 3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3.3. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt beschikbaar gesteld op de website. De Afnemer krijgt hiermee de gelegenheid de Algemene Voorwaarden te lezen alvorens de Overeenkomst gesloten wordt.
 • 3.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via hallo@ziezoalmere.nl.
 • 3.5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met de Ondernemer overeengekomen.
  3.6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 • 3.7. Onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 • 3.8. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand. De desbetreffende bepaling zal vervangen worden voor een nieuwe bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4. Het Aanbod

 • 4.1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • 4.2. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 4.3. De Afnemer kan contact opnemen met de Ondernemer via de website, e-mail of telefoon voor meer informatie over de aangeboden producten.
 • 4.4. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 • 4.5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 4.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder betreft dit:
  • 4.6.1. De prijs inclusief belastingen;
  • 4.6.2. De eventuele kosten van de verzending;
  • 4.6.3. De wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • 4.6.4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • 4.6.5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;
  • 4.6.6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Ziezo Almere de prijs garandeert.

5. De Overeenkomst

 • 5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het Aanbod en de daarbij gestelde Algemene Voorwaarden.
 • 5.2. Indien de overeenkomst tussen de Afnemer en de Ondernemer online tot stand komt, bevestigt de Ondernemer de ontvangst van aanvaarding van het Aanbod.
 • 5.3. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, naar waarheid worden ingevuld of overgedragen aan de Ondernemer.

6. Wijzigingen van de Overeenkomst

 • 6.1. De Ondernemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te wijzingen.

 

7. Herroepingsrecht bij Overeenkomsten tussen de Ondernemer en Consumenten:

 • 7.1. Uitsluitend de Afnemer die handelt als Consument heeft een herroepingsrecht, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 • 7.2. Bij de aankoop van digitale producten in de vorm van betaalde downloads, heeft de Afnemer, na betaling en in ontvangst nemen van de digitale download, niet de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Er is in dit geval dan ook geen sprake van bedenktermijnen of het herroepingsrecht.
 • 7.3. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de Afnemer, mits een natuurlijk persoon en handelend als Consument, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag ná ontvangst van het product door de Afnemer.
 • 7.4. Tijdens de bedenktermijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 7.5. Wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Ondernemer. Nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Afnemer het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • 7.6. Indien de Afnemer na afloop van de in 7.3 en 7.5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de Ondernemer heeft teruggezonden, bestaat geen herroepingsrecht meer.

8. Kosten in geval van herroeping

 • 8.1. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 8.2. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal De Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen, mits het product reeds terug is ontvangen door de Ondernemer. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Afnemer is gebruikt, dan wel door middel van bankoverschrijving, tenzij de Afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • 8.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Afnemer, is de Afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De waardevermindering van het product mag door de Ondernemer worden verrekend met, of ingehouden op, de terugbetaling zoals bedoeld in art. 8.2.
 • 8.4. De Afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer door de Ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de overeenkomst.

9. Uitsluiting herroepingsrecht

 • 9.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de Afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in art. 9.2 en 9.3.
 • 9.2. Het herroepingsrecht wordt uitgesloten voor de producten:
  • 9.2.1. Die uitsluitend digitaal in de vorm van betaalde downloads zijn afgenomen;
  • 9.2.2. Die door De Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
  • 9.2.3. Die persoonlijk van aard zijn;
  • 9.2.4. Die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Afnemer;
  • 9.2.5. Die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer;
  • 9.2.6. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (zoals online digitale producten en downloads);
  • 9.2.7. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  • 9.2.8. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
  • 9.2.9. Voor losse kranten en tijdschriften;
  • 9.2.10. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Afnemer de verzegeling heeft verbroken;
  • 9.2.11. Voor hygiënische producten waarvan de Afnemer de verzegeling heeft verbroken.
 • 9.3. Het herroepingsrecht wordt uitgesloten voor diensten die door Ondernemer aan Afnemer worden geleverd, indien de dienst volledig is uitgevoerd, de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Afnemer en de Afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Download hier het herroepingsformulier

 

10. Kosten en betaling

 • 10.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen i.v.m. de Overeenkomst vooraf, dan wel direct bij bestelling of anderzijds sluiten van de Overeenkomst te worden betaald middels bankoverschrijving. De Ondernemer kan digitaal betalen via iDeal hiervoor beschikbaar stellen.
 • 10.2. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan De Ondernemer te melden.
 • 10.3. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft De Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om aan de Afnemer de gemaakte redelijke kosten, zoals bedoeld in art. 10.6, in rekening te brengen.
 • 10.4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen in Euro’s en zijn inclusief BTW.
 • 10.5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • 10.6. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

11. Levering en uitvoering

 • 11.1. In het geval van digitale aankopen:
  • 11.1.1. Vindt het (digitaal) toesturen van het product zo snel als redelijkerwijs mogelijk plaats na ontvangst van de volledige en correcte betaling door de Afnemer.
  • 11.1.2. Geldt als ‘plaats’ van levering het e-mailadres dat de Afnemer aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  • 11.1.3. Geldt tevens als levering het toesturen van een link om de aankoop te downloaden;
 • 11.2. In het geval van fysieke producten:
  • 11.2.1. Geldt als plaats van levering het adres dat de Afnemer aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  • 11.2.2. Met inachtneming van hetgeen in artikel 4 is opgenomen, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
  • 11.2.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk, kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
  • 11.2.4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding.
  • 11.2.5. In geval van ontbinding conform art. 11.2.3 zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  • 11.2.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Afnemer.

12. Aansprakelijkheid

 • 12.1. Aansprakelijkheid voor enige schade van de Afnemer, op welke wijze of door welke oorzaak dan ook, wordt uitgesloten.
 • 12.2. Indien de Ondernemer, haar werknemers of andere personen die zijn betrokken bij de met haar gesloten overeenkomsten, of voor wier handelen of nalaten de Ondernemer anderszins ondanks art. 12.1 aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer wordt uitbetaald.
 • 12.3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, en ondanks art. 12.2 toch aansprakelijkheid zou zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de Ondernemer voor het desbetreffende product of de desbetreffende dienst in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van het door de Afnemer daadwerkelijk betaalde bedrag.
 • 12.4. De Afnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 • 12.5. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist advies of onjuiste producten indien de Afnemer onjuiste, niet-representatieve, onvolledige of irrelevante gegevens of informatie aan de Ondernemer heeft verstrekt.
 • 12.6. De Afnemer garandeert dat zij handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De Ondernemer is niet aansprakelijk indien de Afnemer strijdig handelt met wet- en regelgeving.
 • 12.7. De Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de producten en diensten van de Ondernemer.
 • 12.8. De Afnemer vrijwaart de Ondernemer voor alle aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de producten en diensten van de Ondernemer.
 • 12.9. De Ondernemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, imagoschade en inkomstenderving.

13. Overmacht

 • 13.1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van de Ondernemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • 13.2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van de Ondernemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van de Ondernemer of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten en crises.
 • 13.3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

14. Vertrouwelijkheid van gegevens

 • 14.1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. De Ondernemer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

15. Intellectueel eigendom

 • 15.1. De Ondernemer behoudt alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 15.2. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan de Ondernemer.
 • 15.3. Het is de Afnemer verboden op welke wijze dan ook kopieën te maken of te verspreiden van de gekochte (digitale) producten. De Afnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten van de Ondernemer indien de Afnemer in strijd met dit artikel op welke wijze dan ook kopieën maakt of verspreid, dan wel laat maken of verspreiden.

16. Nederlands recht

 • 16.1. Op alle Overeenkomsten met de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met door Afnemer gesloten overeenkomsten. Indien De Ondernemer als eisende partij optreedt, is zij evenwel bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de Afnemer in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

17. Slotbepalingen